Que é a sexualidade?

Sexo vs. Sexualidade. Cal é a diferenza?

SEXO

É exclusivamente biolóxico e non se limita á presencia dos órganos externos. 

SEXUALIDADE

É unha realidade bio-psico-social pois abarca á persoa na súa totalidade. 


Para poder definila integralmente é preciso considerala dende as súas tres dimensións


 Biolóxica                     Psicolóxica                       Social

Que funcións ten a sexualidade?

É moito máis que as relacións sexuais, constitúe unha forma de expresión e comunicación do noso ser e dos nosos sentimentos máis íntimos.


A sexualidade maniféstase a través dos nosos comportamentos e actitudes.


Pode estar condicionada por influencias culturais e sociais máis que por un determinismo exclusivamente biolóxico. 


Afecta a procesos sociais tan importantes coma:


Identidade


Non se limita á función reproductora

Este pracer non se limita á xenitalidade nin á actividade coital. Abarca todo tipo de contacto dérmico, acariciar e ser acariciado. 

É unha fonte de posibilidades de pracer

Comunicación e relación

A súa capacidade de expresión postural e xestual é casi infinita; a linguaxe permite interpretar a realidade e transmitir emocións e sentimentos, comunicar inquietudes ou formalizar compromisos.